Certyfikacja

W Akademii Umiejętności

Przystąp do walidacji i zdobądź państwowy certyfikat

Potwierdź swoje kwalifikacje z Akademią Umiejętności Eurocash!

Unia Europejska w 2008 r. stworzyła Zintegrowany System Kwalifikacji, który umożliwia ujednolicenie standardów oceny i porównywanie w krajach UE kwalifikacji nabywanych w procesie pozaformalnej edukacji, czyli np. poprzez szkolenia, samodzielne uczenie się czy doświadczenie zawodowe.

 

Akademia Umiejętności Eurocash od 2019 r. jest instytucją certyfikującą w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji co oznacza, że prowadzi egzaminy (formalnie określane walidacją, czyli potwierdzeniem nabytych kompetencji) dla sprzedawców, które umożliwiają otrzymanie certyfikatu z oznaczeniem Polskiej Ramy Kwalifikacji (dokument uznawany w całej Unii Europejskiej).

Akademia otrzymała uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji „Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca” decyzją Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Co to jest Akademia?

Kod kwalifikacji w ZSK: 12639

Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca

PRK3

Osoba posiadająca kwalifikację "Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym - sprzedawca" jest przygotowana do realizacji procesów sprzedażowych w stosunku do klienta oraz do obsługi towaru. Wykorzystując techniki komunikacyjne, nawiązuje i podtrzymuje relacje z klientami, identyfikuje potrzeby klientów, prezentuje ofertę oraz finalizuje sprzedaż. Ponadto prowadzi dokumentację sprzedażową, w tym raportuje sprzedaż, inwentaryzuje, zamawia i przyjmuje towary. Swoje działania zawodowe wykonuje z dbałością o przestrzeganie przepisów prawa oraz procedur przedsiębiorstwa.

 

DLA KOGO?

Dla każdej osoby, która pracuje w zawodzie sprzedawcy i chce poświadczyć oficjalnym dokumentem swoje kwalifikacje zawodowe

Dla każdej osoby, która zamierza podjąć się pracy sprzedawcy i chce uzyskać certyfikat potwierdzający jej umiejętności w zakresie obsługi klienta (np. samodzielnie uczyła się obsługi klienta, ukończyła kursy lub szkolenia z zakresu sprzedaży)

Dla pracodawców - przedsiębiorców, którzy chcą zweryfikować kompetencje swoich pracowników (lub kandydatów na pracowników) i potwierdzić dbałość o wysoką jakość obsługi klienta (poprzez stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych swoich pracowników)

Co to jest Akademia?

Zgłoś swój udział!

Aby wziąć udział w walidacji i certyfikacji, należy ukończyć ośmioletnią szkołę podstawową lub gimnazjum (uzyskać kwalifikację pełną z 2 poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji).

 

JAK DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?

1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy i podpisz niezbędne oświadczenia:

- o ukończeniu ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum (uzyskaniu kwalifikacji pełnej z 2 poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji),

- o zapoznaniu się z klauzulami informacyjnymi RODO,

- o zapoznaniu się z regulaminem walidacji.

2. Wnieś opłatę za walidację - 750,00 zł netto + 23% VAT (dane płatności znajdują się w formularzu rejestracyjnym) – wygeneruj potwierdzenie opłaty.

3. Skan formularza zgłoszeniowego oraz potwierdzenie opłaty prześlij na adres: ilona.abramowicz@eurocash.pl.

Co to jest Akademia?

Jak zdobyć certyfikat potwierdzający posiadanie kwalifikacji?

Do nabycia kwalifikacji prowadzą dwa procesy:

1. walidacja, która ma na celu sprawdzenie czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, osiągnęła wszystkie efekty uczenia się wymagane dla tej kwalifikacji,

2. certyfikacja, czyli wydanie certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji.

 

Walidacja może odbyć się stacjonarnie lub online.

Proces ten składa się z 2 etapów:

- części teoretycznej (test wiedzy),

- części praktycznej (rozmowa z dwuosobową komisją weryfikującą wiedzę uczestnika).

Przebieg walidacji

Po pozytywnym zaliczeniu obu części walidacji uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym - sprzedawca! 

Certyfikat jest ważny 5 lat (po upływie tego czasu istnieje możliwość nieodpłatnego przedłużenia na kolejne 5 lat).

Szczegóły walidacji, kryteria zaliczenia, warunki przedłużenia ważności certyfikatu, a także procedury odwoławcze znajdują się w Regulaminie.

Co to jest Akademia?

Dlaczego warto przejść proces walidacji i certyfikacji?

Korzyści dla sprzedawcy:

- Posiadanie certyfikatu Polskiej Ramy Kwalifikacji to posiadanie cenionego, wiarygodnego i akceptowanego w całej Unii Europejskiej potwierdzenia uzyskanych kwalifikacji

- Uzyskanie lepszej pozycji na rynku pracy - posiadany certyfikat potwierdza wysokie kwalifikacje zawodowe

- Potwierdzenie, że intensywny okres szkoleń i pracy własnej został zakończony powodzeniem, a zdobyta wiedza zaowocowała uzyskaniem dodatkowych kwalifikacji

 

Korzyści dla pracodawcy:

- Jednolite standardy sprawdzania i porównywania kompetencji - pewność, że wszyscy pracownicy z certyfikatem posiadają te same kompetencje i kwalifikacje

- Lepszy wizerunek sklepu w oczach klientów - pracownicy posiadają uznane i wiarygodne certyfikaty jakości Polskiej Ramy Kwalifikacji potwierdzające wysoką jakość obsługi klienta

- Weryfikacja posiadanych kompetencji u pracowników i informacja na temat obszarów do rozwoju wśród pracowników.

Co to jest Akademia?

Masz pytania?

Skorzystaj z bezpłatnego wsparcia naszego Doradcy Walidacyjnego, który jest dostępny:

- telefonicznie – pod numerem 516 012 903 podczas dyżurów odbywających się w każdy wtorek i czwartek w godz. 12.00 – 15.00

- za pośrednictwem poczty elektronicznej – ilona.abramowicz@eurocash.pl

Doradca walidacyjny wspiera uczestnika walidacji w identyfikowaniu efektów uczenia się, pomaga zdiagnozować efekty uczenia się, które można potwierdzić w procesie weryfikacji efektów uczenia się oraz zidentyfikować luki kompetencyjne. Wskazuje możliwości uzupełnienia wiedzy i umiejętności w przypadku stwierdzenia braków (np. w postaci kursów, szkoleń, literatury). Ponadto przekazuje informacje na temat procesu walidacji i certyfikacji.